นายธัญลักษณ์      ราษฎร์ภักดี
Mr. Thunyalux       Ratpukdi

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 โทรศัพท์   043-202571        โทรสาร     043-202571
E-mail    thunyalux@kku.ac.th   

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท            Master of Science (Environmental Management), International Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก          Ph.D. (Civil Engineering)  North Dakota State University, USA

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
-        ระบบโอโซนและยูวีเพื่อการผลิตน้ำสะอาด (Ozonation and UV processes for water treatment)
-        การควบคุมและดำเนินงานโรงผลิตน้ำประปา (water treatment plant operation)
-        สารอินทรีย์ธรรมชาติและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดื่ม (Natural organic matter and its effects to drinking water quality)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

1. โครงการการกำจัดสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสที่ปนเปื้อนในน้ำโดยกระบวนการแวคคูอัมอัลตราไวโอเลต
จากแหล่งทุน สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555  (หัวหน้าโครงการ) 

2. โปรแกรมวิจัยเรื่อง “ความเป็นไปและการกำจัดฮอร์โมนและสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์" 
จากแหล่งทุน สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   (นักวิจัยร่วมโปรแกรม)

3. โปรแกรมวิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีการบำบัดสารอันตรายที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพและเคมีและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน" 
จากแหล่งทุน สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   (นักวิจัยร่วมโปรแกรม)

งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

  1. กลุ่มงานวิจัยทางด้านความเป็นไปของจุลมลสารชนิดใหม่ในสิ่งแวดล้อม จากแหล่งทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555   (นักวิจัยร่วมกลุ่มงาน)

ผลงานตีพิมพ์และการประชุมวิชาการ
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

1. Khan, E., Virojnagud, W., Ratpukdi, T. (2004) Use of Biomass Sorbents for Oil Removal from Gas Station Runoff. Chemosphere, 57(7), 681-689. มีimpact factor 3.762
Ratpukdi, T., Rice, J.A., Chilom, G., Bezbaruah, A.,  Khan, E. (2009) Rapid Fractionation of Natural Organic Matter in Water Using a Novel Solid Phase Extraction Technique, Water Environment Research, 81(11), 2299-2308. มีimpact factor 1.12

2. Ratpukdi, T., Siripattanakul, S., T., Khan, E. (2010) Mineralization and Biodegradability Enhancement of Natural Organic Matter by Ozone-VUV in Comparison with Ozone, VUV, Ozone-UV, and UV: Effects of pH and Ozone Dose. Water Research, 44(11), 3531-3543. มี impact factor 4.828

3. Ratpukdi, T., Casey, F., DeSutter, T., Khan, E. (2011) Bromate Formation by Ozone-VUV in Comparison with Ozone and Ozone-UV processes: Effects of pH, Ozone Dose, and VUV power. Journal of Environmental Engineering-ASCE., 137(3), 187-195.มี impact factor 1.17

4. Ratpukdi, T. (2012) Decolorization of Anaerobically Treated Palm Oil Mill Wastewater using Combined Coagulation and Vacuum Ultraviolet-Hydrogen Peroxide. International Journal of Chemical Engineering and Applications,.3(5), 333-336

5. Ratpukdi, T. (2014) Degradation of Paracetamol and Norfloxacin in Aqueous Solution Using Vacuum Ultraviolet (VUV) Process. Journal of Clean Energy Technologies,.2(2), 168-170

6. Ratpukdi, T., Boonlerdlon, N., Nanthakod, B., Wonghad, P. (2014)  Removal of Azo Dye in Water Using Vacuum Ultraviolet (VUV) Process. Advanced Materials Research, 931-932, 2014, 261-265

7. Thiansathit, W. Keener, T.C., Khang, S.-J., Ratpukdi, T., Hovichitr, P. ( 2015) The kinetics of Scenedesmus obliquus microalgae growth utilizing carbon dioxide gas from biogas. Biomass and Bioenergy, 76, 79-85 impact factor 4.164

 งานวิจัยตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Ratpukdi, T.,  Rice, J.A., Chilom, G., Bezbaruah, A.,  Khan, E.  Rapid Fractionation of Natural Organic Matter in Water Using a Novel Solid Phase Extraction Technique. WEFTEC®2008 Conference, Chicago, IL, USA, October 20-22, 2008

2. Ratpukdi, T., Khan, E., Removal of Natural Organic Matter Fraction Using Ozone-Vacuum UV Advanced Oxidation Process. The Second Joint Seminar: University of Manitoba Water Environment Federation (UMWEF) Student Chapter, North Dakota State University Water Environment Federation (NDSUWEF)Student Chapter and South Dakota State University Environment Federation (NDSUWEF)Student Chapter, Fargo, ND, USA, August 7-8, 2008

3. Ratpukdi, T., Rice, J., Chilom, G., Bezbaruah, A., Khan, E. Rapid fractionation of natural organic matter in water using a novel solid phase extraction technique.Annual Conference and Exhibition AWWA, San Diego, CA, USA, June 14-17, 2009

4. Ratpukdi, T., Casey, F., DeSutter, T., Khan, E. Bromate Formation by Ozone-VUV in Comparison with Ozone and Ozone-UV processes: Effects of pH, Ozone Dose, and VUV power. IWA World Water Congress 2010, Montreal, Canada, September 19-25, 2010

5. Ratpukdi, T., Siripattanakul, S., T., Khan, E. Mineralization and Biodegradability Enhancement of Natural Organic Matter by Ozone-VUV in Comparison with Ozone, VUV, Ozone-UV, and UV: Effects of pH and Ozone Dose. IWA World Water Congress 2010, Montreal, Canada, September 19-25, 2010

6. Ratpukdi, T., Khan, E. (2010) Ozone-VUV for Mineralization and Biodegradability Enhancement of Natural Organic Matter: Effect of VUV Power and pH. Asian Pacific Regional Conference 8th, Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, March 24-27, 2010

7. Prasertwongchai, A., Ratpukdi, T., Anotai, J., Khan, E. (2012) Degradation of Profenofos in Aqueous Solution by Vacuum Ultraviolet Process, Proceeding of International Conference on Sustainable Environmental Technologies 2nd, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, April 26- 27, 2012

8. Khemdee, S., Ratpukdi, T., Anotai, J., (2012) Effect of Aeration on H2O2 Formation and NOM Mineralization in Water under Vacuum Ultraviolet (VUV) Irradiation, Proceeding of International Conference on Sustainable Environmental Technologies 2nd, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, April 26 – 27, 2012

9. Panwatthanachai, S., Ratpukdi, T., Anotai,  J., (2012) Decolorization of Dye Wastewater by Vacuum Ultraviolet Photolysis, International Conference on Sustainable Environmental Technologies 2nd, Century  Park  Hotel,  Bangkok, Thailand, April 26 – 27, 2012

10. Ratpukdi, T. 2012 Decolorization of Anaerobically Treated Palm Oil Mill Wastewater using Combined Coagulation and Vacuum Ultraviolet-Hydrogen Peroxide, 3rd International Conference on Chemical Engineering and Applications, Regal Riverside Hotel, Hong Kong, October 27-28, 2012

11. Ratpukdi
, T. 2013 Degradation of Paracetamol and Norfloxacin in Aqueous Solution Using Vacuum Ultraviolet (VUV) Process, 4th International Conference on Environmental Engineering and Applications. (ICEEA-2013), Hotel Royal, Singapore, August 24-25, 2013