ความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526: โดยเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ระดับปริญญาตรี) และต่อมาในปี พ.ศ. 2541: ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)โดยเน้นการวิจัยเชิงลึกเป็นแผนการศึกษา ก แบบ ก(2) สำหรับหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัยในเชิงการจัดการ หรือแผนการศึกษา ข ต่อมาในภาคปลายปีการศึกษา 2548ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก

 

สถานที่ตั้ง

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เป็นเวลา 15 นาทีจากประตูเมืองจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) และปริญญาโท (วศ.ม.)ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ระบบป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระบบควบคุมมลพิษอากาศและเสียง ระบบประปา ตลอดจนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14000 และการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


อนาคตของผู้สำเร็จการศึกษา

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในขั้นวิกฤต อันได้แก่ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มลพิษน้ำ มลพิษอากาศและเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนกากของเสียอันตราย สารพิษจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้ความต้องการวิศวกรสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลอันดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยสามารถเข้าทำงานในบริษัทเอกชน บริษัทที่ปรึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนการทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาล และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ในขณะเดียวกันบัณฑิตบางส่วนได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

คณาจารย์ภาควิชา

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์รวม 13 คน ประกอบด้วยอาจารย์
- ระดับดุษฎีบัณฑิตจำนวน 11 คน
- ระดับมหาบัณฑิตจำนวน 2 คน
โดยมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 6 คน
และอาจารย์จำนวน 5 คน

 

การรับนักศึกษาตามหลักสูตร

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณปีละ 70 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนการศึกษา ก แบบ ก(2) หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาจำนวน 25 คนต่อปี และภาควิชาฯ คาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผนการศึกษา ข ในภาคปลายปีการศึกษา 2548 โดยจะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาจำนวนปีละ 30 คนน
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต