ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการทางด้านวิชาการ

นางไพศรี วรรณแสงทอง
หัวหน้าห้องปฎิบัติการ